Skip to main content

Privacy Statement

PRIVACYSTATEMENT

NATIONAAL BUREAU SPORTSTIMULERING (NBSS BV)

Inleiding; toepasselijkheid

Dit is het privacy statement van NBSS Holding BV, hierna te noemen NBSS, gevestigd te Baarn aan het adres Zuidereind 5.

Dit privacy statement heeft betrekking op de bedrijfsvoering van de onder NBSS Holding BV ressorterende activiteiten, te weten o.a. Sportivun BV, Sportdocent.nu BV, Sporttest BV en Sportinfunctie BV.

De activiteiten van genoemde bedrijfsonderdelen zijn nader beschreven op de website: www.nationaalbureausportstimulering.nl. Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens, die aan ons in het kader van onze bedrijfsvoering worden verstrekt.

Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en/of relaties en nemen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens in acht.

NBSS verwerkt data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

NBSS is verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat NBSS bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke wijze.

In dit privacy statement wordt uiteengezet en toegelicht welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Daar waar gesproken wordt van NBSS in dit document wordt tevens en mede bedoeld en verstaan de onder NBSS genoemde activiteiten.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

NBSS verzamelt en verwerkt slechts de persoonsgegevens die direct of indirect aan ons bekend worden gemaakt in het kader van het oriënteren op dan wel afnemen van onze producten of diensten dan wel het aanmaken en gebruiken van een account, het gebruik van een van onze apps, het bezoek van onze website of het inschrijven voor nieuwsbrieven.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u (mogelijk) verwerken zijn:

 • Naam en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Interessegebieden van gebruikers (gebruikersprofiel);
 • Bezoekgegevens van onze website, zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s;
 • Betaalgegevens;
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Er worden door NBSS in beginsel geen bijzondere of gevoelige gegevens verzameld, zoals leeftijd, personeelsgegevens, ras, BSN-nummer, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, strafrechtelijk verleden, seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakvereniging, etc.

NB 1: Ten behoeve van de door Sportivun te organiseren sportkampen worden echter aanvullend op de regulier te verstrekken persoonsgegevens tevens gegevens gevraagd met betrekking tot de geboortedatum van de deelnemer; een en ander teneinde de deelnemers adequaat te kunnen indelen in de betreffende groep van het betreffende sportkamp.

NB2: Met betrekking tot de activiteiten van Sporttest en Sportinfunctie worden m.b.t. de uit te voeren testen (sporttest) en het te bieden totaalpakket van Sportinfunctie de volgende bijzondere gegevens verwerkt door NBSS, c.q. het desbetreffende onderdeel van NBSS: naast de regulier te verstrekken persoonsgegevens worden tevens gegevens gevraagd met betrekking tot de geboortedatum van de deelnemer Deze gegevens worden verzameld in het kader van en op basis van door genoemde entiteiten afgesloten overeenkomsten met klanten en de geboortedatumgegevens worden gevraagd in verband met de aard van de uit te voeren specifieke diensten door het desbetreffende onderdeel van NBSS.

NB3: Eventueel andere bijzondere en gevoelige persoonsgegevens worden alleen gebruikt bij sollicitaties. Deze gegevens blijven vertrouwelijk. De gegevens worden intern en vertrouwelijk gehouden. Deze gegevens zullen binnen zes maanden na afronding van de sollicitatieprocedure worden verwijderd dan wel geanonimiseerd.

Wat zijn de doeleinden en grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Doeleinden

NBSS verwerkt uw persoonsgegevens voor de navolgende doelen:

 • Met u contact te onderhouden, teneinde onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om onze producten (digitaal en/of in print) aan u te kunnen zenden en te leveren;
 • Ten behoeve van het verzenden van onze e-mailnieuwsbrieven;
 • Voor het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze websites te verbeteren en eventueel het aanbod van onze diensten optimaal af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Ten behoeve van het afhandelen van de financiële relatie tussen u en ons;
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

Grondslagen 

De primaire grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is het gegeven dat verstrekking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele relatie tussen u en ons.

Tevens geldt als relevante grondslag het gegeven dat het verstrekken van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons in het kader van onze bedrijfsactiviteiten.

Tenslotte kan op ons in voorkomende gevallen een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

Indien u op enigerlei wijze (via onze website dan wel anderszins) expliciet akkoord bent gegaan met dit privacy statement, hebt u expliciet toestemming gegeven conform de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doelen.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, echter indien wij niet meer kunnen beschikken over de door u verstrekte persoonsgegevens, is het mogelijk dat wij onze dienstverlening, zoals met u overeengekomen, niet adequaat kunnen uitvoeren.

Delen van persoonsgegevens met derden?

NBSS verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u of uw werkgever sluiten, dan wel indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust.

Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Als Verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Buiten bovenstaande situaties, verstrekken wij uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden, na uw uitdrukkelijke toestemming.

Gebruik voor commerciële doeleinden

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, zonder dat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Uw persoonsgegevens kunnen desgewenst wel door ons worden gebruikt voor marktonderzoek en optimalisering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat verband geanonimiseerd en zijn niet meer tot u herleidbaar.

Geautomatiseerde besluitvorming

NBSS neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over gelegenheden, die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat in dat soort gevallen om besluiten, die worden genomen door computersystemen of –programma’s, zonder dat daar een mensenhand aan te pas komt.

Bewaartermijn van uw verstrekte persoonsgegevens

NBSS bewaart uw persoonsgegevens slechts zolang als nodig is om de hierboven omschreven doeleinden van verwerking te realiseren, zijnde de doeleinden waarvoor uw gegevens worden en zijn verzameld en beschikbaar zijn gemaakt aan onze organisatie.

Persoonlijke gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen en wettelijke verplichtingen van de overheid tot het bewaren van gegevens, waarbij wettelijke termijn kunnen prevaleren, als gevolg waarvan persoonsgegevens langer dan gedurende de uitvoering van de overeenkomst bewaard dienen te blijven.

In dat kader gelden de volgende specifieke bewaartermijnen voor de navolgende verwerkingen, die door ons in acht zullen worden genomen:

 • Persoonsgegevens die door NBSS worden verzameld ten behoeve van facturering:
  • Tot 8 jaar na verzending van de desbetreffende facturen, zullen de persoonsgegevens, die vermeld dienen te worden op de facturatie bewaard blijven in een lokale database van NBSS conform de betreffende richtlijnen van de overheid c.q. branche;
 • Persoonsgegevens van deelnemers aan Sportivun kampen:
  • Tot zes maanden na einddatum van deelneming aan Sportivun kampen worden deze gegevens bewaard als persoonsgegevens, waarna deze gegevens zullen worden geanonimiseerd en in ons archief geanonimiseerd zullen worden bewaard ten behoeve van gegevensopbouw met betrekking tot de ontwikkeling van onze exploitatie. Betreffende gegevens van deelnemers zullen langer kunnen worden bewaard indien de betreffende deelnemer c.q. houder van de desbetreffende deelnemer bij inschrijving expliciet heeft ingestemd met het ontvangen van nieuwsbrieven en/of contactmailberichten. In het laatste geval is elke deelnemer te allen tijde gerechtigd zich van dergelijke nieuwsbrieven en contactmail uit te schrijven;
 • Met betrekking tot de door ‘Sporttest’ en/of ‘Sportinfunctie’ verkregen bijzondere persoonsgegevens:
  • Tot zes maanden na einddatum van deelname aan deze activiteiten zullen de geboortedatagegevens worden bewaard, waarna ze zullen worden verwijderd c.q. geanonimiseerd..

Beveiliging van uw persoonsgegevens

NBSS draagt zorg voor passende, technische en organisatorische maatregelen binnen haar organisatie om uw persoonsgegevens adequaat te beveiligen en beveiligd te houden tegen verlies, of enige vorm van onzorgvuldig, ondeskundig of onrechtmatig gebruik of verwerking, waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Indien u van mening bent of de indruk hebt dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of worden, dan wel er sprake zou zijn van aanwijzingen van misbruik, kunt u contact opnemen met: info@nbss.nl

Uw rechten (inzien, corrigeren, verwijderen)

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’), indien wij over digitale persoonsgegevens van u beschikken, die wij of met uw toestemming verwerken, dan wel verwerken om een overeenkomst die wij met u gesloten hebben uit te voeren. Het gevolg van een dergelijk verzoek van uw kant is dat de digitale persoonsgegevens, die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, worden verstuurd.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u richten aan: informatie@nbss.nl.

Teneinde er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, verzoeken wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

NB: advies: maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone), de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

NBSS reageert na een dergelijk verzoek zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek.

NBSS wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact met ons?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via: info@nbss.nl.

0
  0
  Jouw aanmeldingen
  Jouw lijst is leegGa terug naar aanmelden